תובענה ייצוגית |כימיקלים לישראל בע"מ [05/06/2019]

ת"צ – 35541-07-16

הצדדים – רונן שיירי נ' כימיקלים בישראל בע"מ

תאריך פרסום – 5.6.2019

תקציר – עניינה של בקשת האישור, בטענות לפיהן החלטות שהתקבלו בחברה בקשר עם תשלום מענקים לנושאי המשרה הבכירים, בגין השנים 2014 ו- 2015, ובקשר עם אישור ביצוע עדכונים (התאמות) לרווח הנקי של החברה לצורך בחינת העמידה בתנאי הסף שנקבע במדיניות התגמול של החברה לתשלום מענקים – התקבלו שלא בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ועל הדירקטורים לפצות את החברה בדין המענקים ששולמו כאמור ועל נושאי המשרה הבכירים להשיב לחברה את המענקים כאמור.

ב"כ המבקש – רונן עדיני ושות' , משרד עורכי דין

ב"כ החברה – גורניצקי ושות', עורכי דין