תביעה ייצוגית |עוף הגליל ואח' [22/02/2019]

ת"צ – 45675-12-15

הצדדים – הלר נ' עוף הגליל ואח'

תאריך פרסום – 22.2.2019

תקציר – המבקש טען כי המשיבות, עוף הגליל בע"מ, עוף הגליל אגש"ח בע"מ, קיבוץ מנרה אגודה שיתופית, תעשיות מזון תנובה אגש"ח בע"מ ומילועוף אינטגרציית פטם אגש"ח בע"מ, הפרו חיקוקים ונהלים החלים עליהן בייצור בשר עופות בכל הנוגע לצער בעלי חיים ולסניטריה, וכי הדבר מקים למבקש ולקבוצה עילה לדרוש תיקון של המצב וכן פיצוי לחברה הקבוצה או פיצוי לתועלת הציבור.

ב"כ המבקש – עו"ד מיכאל בך ועו"ד גלעד הלר

ב"כ קיבוץ מנרה – עו"ד בימין (בנג'י) לבנטל

ב"כ מילועוף – עו"ד רפאל יולזרי ועו"ד מתן גרינגר

ב"כ עוף הגליל – עו"ד יוני חרש ועו"ד מיכל בן ארי

ב"כ תעשיות מזון תנובה – עו"ד איתמר ענבי ועו"ד נירה קורי